రాష్ట్ర స్థాయి బాడ్మింటన్ పోటీల బహుమతి ప్రధానోత్సవం మరియు ముగింపు సభ

రాష్ట్ర స్థాయి బాడ్మింటన్ పోటీల బహుమతి ప్రధానోత్సవం మరియు ముగింపు సభలో పాలుగున్న బాడ్మింటన్ సంఘ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కొడాలి తనూజ గారు.

/ In socialservices / By admin / Comments Off on రాష్ట్ర స్థాయి బాడ్మింటన్ పోటీల బహుమతి ప్రధానోత్సవం మరియు ముగింపు సభ