కార్తీక వనసమారాధన లో పాలుగుని విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లను అందచేసిన కొడాలి తనూజ గారు. 

కార్తీక వనసమారాధన లో పాలుగుని తన చేతులమీదగా విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లను అందచేసిన షెల్టన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీమతి కొడాలి తనూజ గారు.

/ In socialservices / By admin / Comments Off on కార్తీక వనసమారాధన లో పాలుగుని విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లను అందచేసిన కొడాలి తనూజ గారు.