షెల్టన్ సంస్థ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 10వేల మందికి భారీ అన్నదానం నిర్వహించిన సంస్థ అధ్యక్షులు.

షెల్టన్ సంస్థ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 10వేల మందికి భారీ అన్నదానం నిర్వహించిన సంస్థ అధ్యక్షులు.

/ In socialservices / By admin / Comments Off on షెల్టన్ సంస్థ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 10వేల మందికి భారీ అన్నదానం నిర్వహించిన సంస్థ అధ్యక్షులు.