చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన షెల్టన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వైస్ చైర్ పర్సన్

షెల్టన్ హోటల్స్ మరియు షెల్టన్ టీవీఎస్ వారి ఆధ్వర్యంలో స్థాపించిన చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన షెల్టన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వైస్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి కొడాలి తనూజ గారు.

/ In socialservices / By admin / Comments Off on చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన షెల్టన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వైస్ చైర్ పర్సన్