ప్రస్తుత కాలంలో పిల్లలకి చదువుతో పాటుగా సంస్కృతి సంప్రదాయాలా పట్ల కూడా శ్రద్ధ ఉండాలి

ప్రస్తుత కాలంలో పిల్లలకి చదువుతో పాటుగా సంస్కృతి సంప్రదాయాలా పట్ల కూడా శ్రద్ధ ఉండాలి..అది చిన్న తనం నుంచే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి అలవాటు చెయ్యాలి…ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో జరగాలని కోరుకుంటున్న…నేను ఇందులో పాలుపంచుకున్నందుకు చాల సంతోషిస్తున్న..

/ In socialservices / By admin / Comments Off on ప్రస్తుత కాలంలో పిల్లలకి చదువుతో పాటుగా సంస్కృతి సంప్రదాయాలా పట్ల కూడా శ్రద్ధ ఉండాలి